Informacje dla osób niepełnosprawnych

Przydatne informacje dla osób niepełnosprawnych

Koordynator Warszawskiego Programu Działań
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
dla Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy

Izabela Gromek
Tel. kom.: 798819574
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 


Dział Orzecznictwa o Niepełnosprawności – Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Gen. Andersa 5, 00-147 Warszawa

Agnieszka Gałach - Sekretarz Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
tel. 22 50 97 147
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Katarzyna Kasak - Karty parkingowe
tel. 22 50 97 132

Obsługa Interesantów tel. 22 50 97 119
tel. 22 50 97 129
tel. 22 65 41 348
fax. 22 50 97 151
 
Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek 8.00 – 18.00
Wtorek – Piątek 8:00 – 16:00

NUMERKI wydawane są:
Poniedziałek 8.00-17.00
Wtorek – Piątek 8:00 – 15:00

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności orzeka mieszkańców Warszawy, a także:
– przebywające na terenie Warszawy osoby bezdomne,
– osoby przebywające na terenie Warszawy, tj. poza miejscem stałego pobytu ponad dwa miesiące ze względów zdrowotnych lub rodzinnych,
– osoby przebywające w zakładach karnych i poprawczych zlokalizowanych na terenie Warszawy,
– osoby przebywające w działających na terenie Warszawy domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

Miejski Zespół w ramach swoich kompetencji wydaje 3 rodzaje orzeczeń:
1.    Orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczy osób, które nie ukończyły16r.ż.),
2.    Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób powyżej16r.ż.),
3.    Orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień (dotyczy osób posiadających ważne orzeczenia wydane przez inne organy orzekające, a chcące otrzymać wyłącznie wskazania do ulg i uprawnień).

ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Sposób załatwienia sprawy

Aby otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności należy złożyć:
1. wypełniony i czytelnie podpisany wniosek (o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności),
2. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, wystawione przez lekarza rodzinnego lub specjalistę (zaświadczenie ważne jest przez 30 dni od daty jego wystawienia),
3. poświadczone ze zgodność z oryginałem kserokopie posiadanej dokumentacji medycznej (np.: historia choroby, karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki badań diagnostycznych, konsultacje specjalistyczne, opinie psychologiczne itp.)
4. inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności np.: kserokopie uprzednio wydanych orzeczeń.
W przypadku ubiegania się o wydania orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień należy złożyć:
1. wypełniony i czytelnie podpisany wniosek (o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień),
2. poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie posiadanej dokumentacji medycznej (np.: historia choroby, karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki badań diagnostycznych, konsultacje specjalistyczne, opinie psychologiczne itp.),
3. orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o którym mowa w art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
4. inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie wskazań do ulg i uprawnień.

WAŻNE!

Wszelkie dokumenty oraz wnioski można składać bezpośrednio w siedzibie Zespołu jak również przesłać pocztą na adres Miejskiego Zespołu.
Składając osobiście w siedzibie Zespołu niepoświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentacji medycznej, należy mieć ze sobą również oryginały powyższej dokumentacji – do wglądu.
W przypadku listownego przesłania dokumentów oryginały – do wglądu, dokumentacji medycznej należy obowiązkowo zabrać na komisję.
Jeżeli dołączona do wniosku dokumentacja jest niewystarczająca do wydania orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, przewodniczący zespołu zawiadamia na piśmie osobę zainteresowaną lub przedstawiciela ustawowego o konieczności jej uzupełnienia oraz wyznacza termin złożenia brakującej dokumentacji z pouczeniem, że nieuzupełnienie jej w określonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Karty parkingowe

Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową jest przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Na terenie Warszawy jest to Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie, zlokalizowany przy ul. Gen. Andersa 5, 00-147 Warszawa.


KARTY PARKINGOWE DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH

Karta parkingowa będzie wydawana wyłącznie:
1) osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień) mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Przy czym w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, wskazanie do karty parkingowej będą mogły uzyskać wyłącznie osoby mające zarówno znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna);
2) osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia (na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o niepełnosprawności) mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Od dnia 1 lipca 2014 r. osoba niepełnosprawna zaliczona do lekkiego stopnia niepełnosprawności nie jest uprawniona do uzyskania karty parkingowej.
Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej, składany osobiście przez wnioskodawcę, z wyjątkiem:
1) osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
2) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;
3) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.
Wniosek jest podpisywany przez wnioskodawcę w obecności przewodniczącego zespołu albo osoby przez niego upoważnionej.

W przypadku złożenia wniosku przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo, podpis składa odpowiednio jeden z rodziców, opiekun lub kurator.

Do wniosku osoby niepełnosprawnej dołącza się:
1) jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami;
2) dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej (21 zł);
3) w przypadku złożenia wniosku przez osoby które nie ukończyły 18 roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie, składa się oświadczenie o posiadaniu prawa do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.

Składając wniosek przedstawia się do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.
Osoba niepełnosprawna odbiera kartę parkingową osobiście, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez osobę upoważnioną po okazaniu przez nią dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz pisemnego upoważnienia do odbioru karty.

Kartę parkingową wydaną:
1) osobie, która nie ukończyła 18. roku życia, odbiera jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów,
2) osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, odbiera jeden z rodziców,
3) osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osobie ubezwłasnowolnionej częściowo, odbiera odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd – po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o prawie do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU i OPŁATA Z WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ

W Warszawie wnioski o wydanie karty parkingowej składa się w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności mieszczącym się w budynku Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych przy ul. Gen. Andersa 5.
Opłata za wydanie Karty Parkingowej wynosi 21 zł i można ją uiścić w kasie Urzędu m.st. Warszawy, przy ul. Kredytowej 3 9.00-15.00 oraz na poczcie i za pośrednictwem banku na konto:
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Lipińska 2, nr konta: 38 1030 1508 0000 0005 5004 5354
Ważne:
Wnioski o wydanie karty parkingowej należy składać po uprawomocnieniu się orzeczenia czyli najwcześniej po 14 dniach od daty odbioru orzeczenia, jeżeli odwołanie od decyzji nie zostanie złożone.
 
Ulgi i uprawnia z tytułu posiadania karty parkingowej oraz sposób użytkowania karty:
1.    Kartę parkingową wykładamy w przedniej części samochodu, stroną z numerem oraz datą ważności (a nie stroną ze zdjęciem).
2.    Karta obowiązuje na terenie naszego kraju, oraz w krajach Unii Europejskiej. Kierowca pojazdu oznakowanego tą kartą może parkować pojazd na miejscach parkingowych oznakowanych znakiem drogowym: na niebieskim tle wózek inwalidzki i tzw. koperta
3.    Dodatkowo w Warszawie parkowanie na miejscach oznakowanych w wyżej wspomniany sposób jest bezpłatne.
4.    Karta parkingowa uprawnia do niestosowania się do poniższych dziewięciu znaków drogowych:

Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Aby otrzymać taką legitymację należy złożyć:
– wypełniony i czytelnie podpisany wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej,
– oryginał – do wglądu, orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub wskazaniach do ulg i uprawnień,
– jedną aktualną fotografię o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm . W przypadku składania wniosku o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, zdjęcie nie jest wymagane.

Legitymacje osoby niepełnosprawnej wystawiane są wyłącznie na podstawie wydanych przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności: orzeczeń o niepełnosprawności, orzeczeń o stopniu niepełnosprawności albo orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień. Orzeczenia organów orzecznictwa rentowego (ZUS, KRUS, MON, MSWiA) nie stanowią podstawy do wydania legitymacji.

Dofinansowanie ze środków PFRON

Osoba niepełnosprawna może wystąpić o dofinansowanie ze środków PFRON do:
•    uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych
•    likwidacji barier architektonicznych
•    likwidacji barier w komunikowaniu się i barier technicznych
•    zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
•    kosztów utworzenia, działalności warsztatów terapii zajęciowej
•    do sportu, kultury rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (dotyczy organizacji pozarządowych ) oraz wsparcie w ramach programu ‚Aktywny samorząd’

Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych:

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH OPIEKUNÓW.
(dotyczy osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie m.st. Warszawa z zamiarem stałego pobytu )

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU
Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych przy ul. Gen. Andersa 5;00-147 w Warszawie.

Wnioski można również wysyłać pocztą.
Wnioski rozpatrywane są po otrzymaniu funduszy z PFRON, na bieżąco, przez cały rok, do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel.

WYMAGANE DOKUMENTY
1. wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym;
2. kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopia wypisu z treści orzeczenia (potwierdzona za zgodność z oryginałem); lub kserokopia orzeczenia i oryginał do wglądu przy osobistym składaniu wniosku.
3. wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny, sporządzony nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą złożenia wniosku;
4. oświadczenie dotyczące opiekuna osoby niepełnosprawnej na turnusie rehabilitacyjnym, podpisane przez opiekuna;
5. kopia legitymacji szkolnej lub aktualne zaświadczenie potwierdzające naukę w przypadku osoby niepełnosprawnej w wieku 16 – 24 lata uczącej się i niepracującej;
6. kopia dowodu osobistego w przypadku podpisu niemożliwego.
Wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej może podpisać i złożyć także przedstawiciel ustawowy, prawny, opiekun ustanowiony postanowieniem Sądu lub pełnomocnik (w tym wypadku należy załączyć stosowne pełnomocnictwo) .

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POMOC?

Z tej formy rehabilitacji mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne, tj. takie osoby, które posiadają ważne orzeczenie (jedno z niżej wymienionych orzeczeń):

1. o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (znacznego, umiarkowanego, lekkiego);
2. o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów;
3. o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia;
4. o grupie inwalidzkiej;

Osoba niepełnosprawna może, ubiegać się o dofinansowanie do turnusu pod warunkiem, że:
1. zostanie skierowana na turnus na wniosek lekarza, pod opieką którego się znajduje;
2. w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków Funduszu;
3. weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę (ogólnokrajowy rejestr ośrodków uprawnionych do organizowania turnusów rehabilitacyjnych) znajduje się na stronach internetowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej http://ebon.mpips.gov.pl/
4. nie będzie pełniła funkcji członka kadry na tym turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu;
5. złoży oświadczenie o wysokości osiąganych dochodów;
6. zobowiąże się do przedstawienia na turnusie, podczas pierwszego badania lekarskiego, informacji o stanie zdrowia,( załącznik przy wniosku) sporządzonej nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą rozpoczęcia turnusu, wystawionej przez lekarza, pod którego opieką obecnie się znajduje.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych przy ul. Gen. Andersa 5;00-147 w Warszawie.
Wnioski można również wysyłać pocztą.
Wnioski rozpatrywane są po otrzymaniu funduszy z PFRON, przez cały rok, do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel.

WYMAGANE DOKUMENTY

Do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty jak poniżej:
1. kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, w przypadku dzieci do lat 16 – orzeczenie o niepełnosprawności,
2. kopie orzeczeń o niepełnosprawności osób niepełnosprawnych mieszkających wspólnie z wnioskodawcą,
3. zaświadczenie o wysokości dochodów osoby niepełnosprawnej lub rodzica (opiekuna) dziecka niepełnosprawnego o średnich miesięcznych dochodach (pomniejszonych o obciążenie zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i chorobowego, określoną w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o kwotę alimentów świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osób) obliczonych z okresu ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym składany jest wniosek,
4. kserokopię dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym dotyczy opiekunów prawnych,
5. aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności wnioskodawcy, jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu,
6. udokumentowaną podstawę prawną zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych (własność, umowa najmu),
7. zaświadczenie kierownika powiatowego urzędu pracy o statusie zawodowym w przypadku bezrobotnego lub poszukującego pracy,
8. kopię decyzji o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego w przypadku jego pobierana,
9. kopię decyzji o przyznaniu świadczeń pomocy społecznej, jeśli takie występują
10. dokumenty potwierdzające finansowanie zadania z innych źródeł w przypadku, gdy takie występują.

CO TO SĄ BARIERY ARCHITEKTONICZNE?

Przez bariery architektoniczne należy rozumieć wszelkie utrudnienia występujące w budynku i jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.
Ze środków finansowych PFRON mogą być dofinansowane zadania mające na celu likwidację barier architektonicznych, a dzięki temu osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osób niepełnosprawnych możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POMOC?

O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby fizyczne (w tym małoletnie), które spełniają następujące warunki:
1. posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (bądź też równoważne z nim), lub w przypadku dzieci i młodzieży w wieku do lat 16 orzeczenie o niepełnosprawności ,
2. rodzaj ich niepełnosprawności, potwierdzony (jeżeli nie jest określony w orzeczeniu) aktualnym, ważnym 3 miesiące od daty wystawienia zaświadczeniem lekarskim, wymaga likwidacji barier architektonicznych ,
3. posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego jeśli taka zgoda jest potrzebna,
4. posiadają stałe zameldowanie w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych.

O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, na podstawie § 6 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, mogą ubiegać się osoby fizyczne (w tym małoletnie), które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.
Wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej może złożyć także przedstawiciel ustawowy, prawny, opiekun ustanowiony postanowieniem Sądu lub pełnomocnik ( w tym wypadku należy załączyć pełnomocnictwo) .
Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i barier technicznych

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych przy ul. Gen. Andersa 5; 00-147 w Warszawie.
Wnioski można również wysyłać pocztą.
Wnioski rozpatrywane są po otrzymaniu funduszy z PFRON, przez cały rok, do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel.

WYMAGANE DOKUMENTY

Do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty jak poniżej:
1. kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, w przypadku dzieci do lat 16 orzeczenie o niepełnosprawności.
2. oświadczenie osoby niepełnosprawnej lub rodzica (opiekuna) dziecka niepełnosprawnego o średnich miesięcznych dochodach (pomniejszonych o obciążenie zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i chorobowego, określoną w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o kwotę alimentów świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osób) w przeliczeniu na jednego członka wspólnego gospodarstwa domowego, obliczonych z okresu ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym składany jest wniosek,
3. kserokopię dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym dotyczy opiekunów prawnych,
4. aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności wnioskodawcy, jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu,
5. ofertę cenową dotyczącą zakupu urządzenia (wraz z montażem),
6. dokumenty potwierdzające finansowanie zadania z innych źródeł w przypadku, gdy takie występują,

CO TO SĄ BARIERY?

Przez bariery techniczne należy rozumieć bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie społeczne. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie takiej osoby w społeczeństwie i umożliwić jej funkcjonowanie w życiu codziennym.
Przez bariery w komunikowaniu się należy rozumieć ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji. Likwidacja tej bariery powinna powodować umożliwienie osobom niepełnosprawnym sprawniejsze i bardziej swobodne porozumiewanie się oraz przekazywanie informacji.
Ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, może być dofinansowany zakup sprzętu, mającego na celu likwidację barier w komunikowaniu się oraz technicznych.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POMOC?

O dofinansowanie ze środków Funduszu, zadań z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, mogą ubiegać się osoby fizyczne (w tym małoletnie), pod warunkiem, że jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z ich niepełnosprawności.

Osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania w zakresie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych muszą spełniać łącznie następujące warunki:
1. posiadać orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (bądź też równoważne z nim), zaś w przypadku dzieci i młodzieży w wieku do lat 16 orzeczenie o niepełnosprawności,
2. mieć potrzeby w tym zakresie, wynikające z niepełnosprawności, potwierdzonej (jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu) aktualnym zaświadczeniem lekarskim.

Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

W przypadku dofinansowania zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dopuszcza się możliwość zwrotu kosztów już poniesionych w wyniku zakupu w/w sprzętu.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU
Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych przy ul. Gen. Andersa 5; 00-147 w Warszawie.
Wnioski można również wysyłać pocztą.
Wnioski rozpatrywane są po otrzymaniu funduszy z PFRON, przez cały rok, do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel.

WYMAGANE DOKUMENTY

Do wniosku zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny należy dołączyć wymagane dokumenty jak poniżej:
1. kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, w przypadku dzieci do lat 16 orzeczenie o niepełnosprawności;
2. aktualne zalecenie lekarskie dotyczące zakupu sprzętu rehabilitacyjnego;
3. zaświadczenie o wysokości dochodów ( netto) wnioskodawcy i osób zamieszkałych wspólnie z wnioskodawcą, za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku;
4. dokument potwierdzający przewidywany koszt realizacji zadania, specyfikacja cenowa;
5. pełnomocnictwo (w przypadku gdy wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej składa przedstawiciel ustawowy, prawny opiekun ustanowiony postanowieniem sądu lub pełnomocnik)

Do wniosku dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych należy dołączyć wymagane dokumenty jak poniżej:
1. kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, w przypadku dzieci do lat 16 orzeczenie o niepełnosprawności
2. zaświadczenie o wysokości dochodów ( netto) wnioskodawcy i osób zamieszkałych wspólnie z wnioskodawcą, za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku
3. kserokopię zlecenia lekarskiego na sprzęt, o który wnioskodawca ubiega się, potwierdzoną przez NFZ
4. fakturę zakupu lub inny dokument poświadczający zakup z wyodrębnionym udziałem własnym i udziałem NFZ

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POMOC?

Z tej formy pomocy mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne, tj. takie osoby, które posiadają ważne jedno z niżej wymienionych orzeczeń:
1. o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (znacznego, umiarkowanego, lekkiego);
2. o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów;
3. o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia;
4. o grupie inwalidzkiej;

WARUNKI POMOCY

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie do zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze jeżeli przeciętny miesięczny dochód, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
• 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
• 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd”

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania nauki na poziomie wyższym w ramach Programu „Aktywny Samorząd” semestr letni roku akademickiego/ szkolnego 2015/2016 i 2016/2017 mogą składać wnioski począwszy od dnia 1.03.2016r. do 30.03.2016r. Kolejny nabór jest przewidywany w terminie od dnia 01.08.2016r. do 10.10.2016r.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych przy ul. Gen. Andersa 5; 00-147 w Warszawie.
Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w 2016 r. w ramach Programu „Aktywny Samorząd” MODUŁ I mogą składać wnioski począwszy od dnia 1.04.2016r. do 30.08.2016r.
Druki wniosków są dostępne do pobrania na stronie WCPR w zakładce dokumenty do pobrania, zakładka – Dofinansowanie w ramach programu ,,Aktywny samorząd”.


Przydatne adresy internetowe:

  1. Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
  2. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  3. Specjalistyczny transport osób z niepełnosprawnościami