Integracja i Edukacja Romów z Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

„Integracja i Edukacja Romów z Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy”
projekt konkursowy realizowany w ramach PO KL 2007-2013
poddziałania 1.3.1.:
Projekt na rzecz społeczności romskiej
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W projekcie przewidziany jest udział 31 członków społeczności romskiej w okresie od stycznia 2011 r. do listopada 2012 r.

Wartość projektu wynosi łącznie 699.652,00 zł.

Rekrutacja zostanie przeprowadzona z zachowaniem równych szans kobiet i mężczyzn w zakresie uczestnictwa w projekcie.

Celem ogólnym projektu jest podniesienie poziomu edukacji oraz przeciwdziałanie szeroko pojętemu wykluczeniu społecznemu, a w konsekwencji zwiększenie ich szans na rynku pracy. Zakładamy, że udział w projekcie da uczestnikom szanse na zmianę postaw, aktywizację zawodową, zwiększenie poziomu edukacji, ukończenie kursów zawodowych, jak również podniesienie poziomu edukacji i profilaktyki zdrowotnej oraz umożliwienie przezwyciężenia trudności wychowawczych i interpersonalnych.

Cele szczegółowe projektu:

 1. Zlikwidowanie bariery analfabetyzmu przez nabycie podstawowych umiejętności w zakresie języka polskiego i matematyki;
 2. Wyposażenie Romów i Romek w nowe kwalifikacje zawodowe poprawiając ich sytuację na rynku pracy;
 3. Wzrost motywacji do działania, podniesienie poczucia własnej wartości i samooceny wśród dzieci i młodzieży romskiej objętych pomocą Integracyjnego Ośrodka Wsparcia Dla dzieci i Młodzieży „STOKROTKA”;
 4. Zapewnienie prawidłowego rozwoju oraz ułatwienie startu szkolnego poprzez objęcie edukacją przedszkolną dzieci romskich;
 5. Podniesienie świadomości wśród Romów w zakresie realizacji potrzeb zdrowotnych dzieci i młodzieży poprzez działania edukacyjne i profilaktyczne ( zorganizowanie „białych dni).6. Zmniejszenie odsetka bezrobotnych Romów.

Projekt zakłada:

 1. Wdrożenie działań Asystenta rodzin romskich prowadzących do znacznej poprawy sytuacji rodzin biorących udział w projekcie;
 2. Zlikwidowanie barier analfabetyzmu przez nabycie podstawowych umiejętności w zakresie języka polskiego i matematyki;
 3. Zorganizowanie „Klubu Malucha” gdzie będzie można realizować program przedszkolny i pomóc dzieciom w przygotowaniu do obowiązku szkolnego;
 4. Indywidualna i warsztatowa praca z doradcą zawodowym w ramach aktywizacji zawodowej: diagnoza potencjału zawodowego, wybór zawodu i szkolenia zawodowe, pisanie CV i listu motywującego;
 5. Aktywizacja zawodowa obejmuje również takie działania jak warsztaty wspierająco- motywacyjne mające na celu nabycie przez uczestników lub wzmocnienie takich umiejętności społecznych, które pomogą im w zdobyciu pracy zawodowej. Są to min.: wzmacnianie motywacji, budowanie pewności siebie, budowanie poczucia własnej wartości;
 6. Integracja społeczno-kulturowa, działanie to będzie skierowane do wszystkich mieszkańców Dzielnicy Ursus. Zostanie zorganizowany festyn integrujący społeczność romska i polską. Festyn będzie okazją do zaprezentowania kultury i twórczości uczestników projektu, zwłaszcza dzieci i młodzieży;
 7. Edukacja zdrowotna ukierunkowana będzie na motywowanie społeczności romskiej do regularnych wizyt lekarskich, promowanie szczepień ochronnych, spotkania edukacyjne i profilaktyczne;

Uczestnicy będą mogli korzystać z indywidualnego wsparcia prawnika i psychologa w rozwiązywaniu trudnych sytuacji rodzinnych.
Beneficjenci będą uczestniczyć w szkoleniach zawodowych, które zostaną wybrane zgodnie z ich preferencjami.

Zakładane rezultaty:

 1. Podjęcie pracy przez 2 beneficjentów;
 2. Przezwyciężenie bariery analfabetyzmu przez min. 7 osób (w tym 4 kobiety);
 3. Podniesienie kwalifikacji zawodowych przez min. 9 osób (w tym 5 kobiet) potwierdzone zaświadczeniem;
 4. Objęcie edukacją przedszkolną min. 4 dzieci;
 5. Poprawa stanu zdrowia beneficjentów;
 6. Wzrost motywacji do działania, podniesienie poczucia własnej wartości i samooceny wśród 70% Romów i Romek;
 7. Objęcie wsparciem psychologicznym min. 13 osób w przedziale wiekowym 6-17 lat;
 8. Wzrost motywacji do dalszej edukacji u 80% młodzieży;
 9. Poprawa wyników w nauce u 50% dzieci i młodzieży;
 10. Poprawa stanu zdrowia oraz stanu higieny u 80% beneficjentów;
 11. Ograniczenie korzystania ze świadczeń pomocy społecznej po zakończeniu projektu u 30% beneficjentów;
 12. Nabycie umiejętności komunikowania się, samodzielności w poszukiwaniu pracy u 70% dorosłych osób.

Koordynator Projektu: Urszula Kurpias