Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy został utworzony w związku z wejściem w życie nowych przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz towarzyszących jej regulacji prawa miejscowego.

Głównym zadaniem Zespołu zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 125, poz. 842) jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów uprawnionych do interwencji i pomocy w   zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz specjalistów działających w tej dziedzinie. Zespół podejmuje działania mające na celu ochronę osób doznających przemocy w rodzinie w tym realizuje procedury Niebieskiej Karty.

Zespół Interdyscyplinarny tworzy grupa ludzi, specjalistów z różnych dziedzin, co daje możliwość komplementarnej pomocy osobom doznającym przemocy. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele wielu służb oraz instytucji (Policja, Ośrodek Pomocy Społecznej, Oświata, Ochrona Zdrowia, Organizacje Pozarządowe, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sąd Rejonowy, Urząd Dzielnicy Ursus). Interdyscyplinarna praca zwiększa skuteczność pomocy pozwala także wykorzystać zasoby poszczególnych instytucji do ograniczania zjawiska przemocy w rodzinie.