Podstawy prawne

Podstawy prawne działania Zespołu:

 • Ustawa z dn. 29 lipca 2005 r., o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1493;
 • Ustawa z dn. 10 czerwca 2010 r., o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010 r., Nr 125, poz. 842)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. nr 209, poz. 1245)

Akty prawne obowiązujące na terenie m.st. Warszawy:

 • Uchwała Nr XVII/329/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 • Zarządzenie Nr 1414/2011 r. Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania
  członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 • 18 Zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 i 26 października
  2011 r. w sprawie powołania Zespołów Interdyscyplinarnych ds.
  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla poszczególnych Dzielnic.