Zadania Zespołu

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:

Realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli podmiotów, wchodzących w jego skład i specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie zjawisku,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

Grupy robocze - zadania:

 • Opracowanie i realizacja indywidualnego planu pomocy w wypadkach wystąpienia
  przemocy w rodzinie;
 • Prowadzenie  rozmów indywidualnych z osobami doznającymi przemocy w celu udzielenia wsparcia i motywowania do podjęcia działań ukierunkowanych na zwiększenie bezpieczeństwa i zmianę sytuacji w rodzinie;
 • Prowadzenie  rozmów indywidualnych z osobami stosującymi przemoc w celu motywowania do podjęcia działań naprawczych;
 • Monitorowanie sytuacji rodzin w wypadku wystąpienia lub zagrożenia
  przemocą;
 • Dokumentowanie podejmowanych działań i ich efektów w rodzinach
  dotkniętych przemocą.

Grupy robocze – skład:

 • Jednostki pomocy społecznej;
 • Gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • Policja;
 • Oświata;
 • Ochrona zdrowia;
 • Fakultatywnie: kuratorska służba sądowa i inne podmioty, w tym przedstawiciele NGO (organizacji pozarządowych).